Ohjeita kelluvan pienlaiturin rakentamiseksi

Ohjeiden tarkoitus on antaa esimerkinomainen kuva siitä, kuinka VESIBETO-betoniponttonia on hyödynnettävä saadakseen siitä toimivan pienlaiturin osan. Ohjeisto ei pyri antamaan valmiita laiturimalleja kokonaisuudessaan, koska lopullisia toteutusvaihtoehtoja on lukemattomia. Tässä pyritään kertomaan yleisiä pienlaiturin suunnittelussa ja rakentamisessa tarvittavia lähtötietoja, joita hyväksikäyttäen “tee-se-itse-mieskin” pystyy ideoimaan omiin tarpeisiinsa ja käyttöolosuhteisiinsa toimivan laiturin.

Sijoituspaikka

Laituri on pyrittävä sijoittamaan huomioiden tuuliolosuhteet, aallonmuodostus, jääolosuhteet, vedenpinnan vaihtelu, oma liikennetarve, pohjan laatu ja yms.

Aallonkorkeus laituripaikalla ei saisi ylittää 300 mm. Huomattavaa on, ettei ponttoniosa saa missään olosuhteessa osua pohjaan.

VesiBeto-ponttonilaituri on ajateltu talvehtimaan jäissä. Mikäli varsinainen laituripaikka tiedetään olevan alttiina liikkuvien jäiden rasitukselle on laituri siirrettävä suojaisempaan paikkaan talveksi tai nostettava kokonaan kuiville. Mitkään kohtuullisin kustannuksin toteutettavat pienlaiturit eivät kestä liikkuvan jään rasituksia.

Laiturille suuntautuva liikenne, veden syvyysolosuhteet ja pohjan laatu otetaan huomioon laiturin suuruutta sekä ankkurointiratkaisua suunniteltaessa.

Laiturin rakenteet

Pienlaituri koostuu kolmesta pääelementistä:

  1. ponttonirakenteet
  2. kansirakenteet
  3. maatuki (tai kiinteä laituriosa)

Ponttonirakenne

VesiBeto-ponttonit ovat betonikuorirakenteisia ja solumuovitäytteisiä. Betonirakenteisena se on periaatteessa säänkestävä ja voidaan sinällään jättää jäihin talvehtimaan. Toisaalta ponttoni ei ole tarkoitettu kestämään jatkuvia pohjakosketuksia.

Betonirakenne on sikäli turvallinen, ettei ponttoni uppoa sen pinnan rikkoutuessakaan ja toisaalta pienet kolhut betonirakenteessa on korjattavissa hyvälaatuisella betonilaastilla.

VesiBeto-ponttonien yläreunassa kiertää painekyllästetty 50 x 100 mm soiro ympäri. Painekyllästettyä soiroa käytetään mm. kansirakenteiden kiinnitykseen. Soiro voidaan myös poistaa tarvittaessa.

Esim. Pikku-Esteri-ponttoni painaa ilmassa keskimäärin 450 kg ja sen kokonaiskantavuus on n. 625 kg. Ponttonista näkyy kuormittamattomana n. 250 mm ja jokainen 25 kg:n lisäkuorma aiheuttaa 10 mm:n lisäuppouman. Ponttonin kuormitusvakavuus on pituussuunnassa merkittävästi poikkisuuntaa suurempi.

Kansirakenne

Yleisin kansirakenteen materiaali lienee puu ja nimenomaan painekyllästetty puu. Yksinkertaisimmillaan kansirakenne muodostuu välisillasta ja ponttonin peittävästä vastaavanlaisesta kannesta. Koko puukansiosa on tällöin jäykkä. Jos siltaosan leveys on enintään 1000 mm:ä, tarvitaan seuraavat niskapuut:

  • silta enintään 3 m 2 kpl 50 x 100
  • silta enintään 4 m 2 kpl 50 x 125
  • silta enintään 5 m 2 kpl 50 x 150

Päällysosaksi sopii esim. pyöristettykulmainen laiturilauta 25-28 x 100 mm, yleensä 5-10 mm:n raoilla.

Maatuki

Maatuen päätarkoitus on luonnollisesti olla laiturin maanpuoleinen tuki. Toisaalta maatuki toimii laiturin kiinnityksen osana, ankkurointitavasta riippuen.

Maatuelle muodostuu aina nivel, jolla otetaan huomioon mm. vedenkorkeuden vaihtelut. Maatuen rakenne on kaikissa tapauksissa tilanteesta riippuvainen, esim. millainen on rannan maaperä, käytetäänkö puuta, betonia vai jotain muuta ja mihin suuntiin laiturin liikkeet maatukea rasittavat. Maatuen on joka tapauksessa oltava säänkestävä, sehän jää paikoilleen, vaikka laituri poistettaisiinkin väliaikaisesti. Siltakiinnityksen on estettävä laiturin liukuminen maatuelta pois sekä muodostettava samalla tarvittava nivel.

Ankkurointi

Laiturin ankkurointitapaa ratkaistaessa on ainakin tiedettävä pohjan laatu sekä vesisyvyys. Ankkurointitavat jakautuvat karkeasti:

  • paaluankkurointiin
  • harusankkurointiin

Paaluankkuroinnissa pohjaan lyödään paalut, jotka sopivan joustavin kiinnikkein pitävät laiturin tarkoitetussa asemassaan. Paaluja on yleensä vähintään 2 kpl. Materiaalina voi käyttää esim. sinkittyä putkea, painekyllästettyä puuta tms.

Harusankkurointi tehdään yleensä pohjaan upotettavin ankkurein, joihin laituri sidotaan esim. sinkityillä ketjuilla. Ankkureina voi käyttää betoniankkureita, kiviä tms. Ankkurin koko on taas tilannekohtainen, ankkureiden on vain yhdessä pidettävä laituri asemassaan. Yleensä suositellaan ketjupituudeksi n. 3 kertaa vesisyvyys. Ketjut on vedettävä ristiin laiturin alitse, jotta ketjut saataisiin syvemmälle. Harusankkurointiin liittyy yleensä myös ristiin kulkevat kiinnitysketjut maatuelta laiturin etuosaan.

Varusteet

Laitureissa tulee aina tarvetta lisävarusteille, kuten esim. erilaiset kiinnityspollarit, lenkit, kaiteet, uimaportaat jne. Varusteita markkinoidaan alan liikkeissä hyvin monenlaisia sekä valmistetaan yksilöllisesti. Laiturin puuosiin kiinnitys on helppoa, huomattava on, ettei VesiBeto-ponttonin kuorirakenne ole tarkoitettu vetokiinnityksille.